top of page
Learn More

ENIGMA VULTURE

Regulamin

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pospay.pl prowadzony jest przez EDIKSON WOJCIECH FULARCZYK z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Otomińska, nr 25D, lok. 2, 80-178 Gdańsk); NIP: 5832923692; REGON: 220325341oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@pospay.pl

 

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

 

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

1.4.Definicje:

BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Sklepie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający wysłanie Zapytania, w szczególności poprzez dodanie interesujących Klienta Produktów do Zapytania.

KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

OPINIE – Usługa Elektroniczna umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii oraz ocen dotyczących Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży.

PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pospay.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - EDIKSON WOJCIECH FULARCZYK z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Otomińska, nr 25D, lok. 2, 80-178 Gdańsk); NIP: 5832923692; REGON: 220325341oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@pospay.pl

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

ZAPYTANIE – zapytanie Klienta niebędącego konsumentem składane za pomocą Formularza Zapytania i zmierzające do uzyskania od Sprzedawcy indywidualnej oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Prawo odstąpienie od umowy

2.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (nie dotyczy kas fiskalnych oraz kosztów związanych z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 

-> pisemnie na adres: ul. Otomińska, nr 25D, lok. 2, 80-178 Gdańsk;

-> w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@pospay.pl

 

2.2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 

2.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

3.2 Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).

Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na adres e-mail: kontakt@pospay.pl. O sposobie załatwienia reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailem. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu.


3.3 W przypadku uznania reklamacji, Sklep, po konsultacjach z Klientem, dostarczy mu naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar, na koszt Sklepu. Na życzenie Klienta, należność za zwrócony towar wraz z poniesionymi kosztami wysyłki i kosztami dostarczenia wadliwego produktu do sklepu, może nastąpić przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w siedzibie przy ul. Otomińskiej 25D/2 w Gdańsku.

 

3.4 Konsumentem, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

bottom of page